home

ขทช.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2559

วันที่ : 02 ธ.ค. 2559 13:15

ขทช.พิษณุโลก ดำเนินกำรซ่อมบำรุงปกติทำงลำดยำง สำย พล. 4028 แยกทำงหลวงหมำยเลข 1143 – บ้ำนแก่งบัวคำ อำเภอชำติตระกำร จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ : 02 ธ.ค. 2559 13:00

ผอ.ขทช.พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมการจัดสร้างค่ายหลวง (จำลอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ : 29 พ.ย. 2559 10:15

ขทช.พิษณุโลก ปรับปรุงหลัก กม. สาย พล. 2030 แยกทางหลวงหมายเลข 11- บ้านท่าดินแดง อำเภอวังทอง , อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ : 29 พ.ย. 2559 10:15

ขทช.พิษณุโลก ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ : 29 พ.ย. 2559 10:00

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
   

 

หน้าแรก