ผอ.ทชจ.พิษณุโลกร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ     ผอ.ทชจ.พล.เป็นประธานเปิดการอบรม อส.ทช.     ผอ.ทชจ.พล.ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผส.ทช.ที่9     ผอ.ทชจ.พล.ประชุมชี้แจง(ครั้งที่3)โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ฉ2     ทชจ.พล.ประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็น(ครั้งที่2)โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ฉ2     ทชจ.พล.จัดรายการวิทยุ"หมอทาง"เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคลื่นวิทยุFM92.5 MHz.     ผอ.ทชจ.พิษณุโลก ประชุมติดตามงาน "โครงการถนนไร้ฝุ่น"     ผอ.ทชจ.พล ตรวจติดตาม "โครงการถนนไร้ฝุ่น"     ผอ.ทชจ.พล และเจ้าหน้าที่ สนง.ทชจ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามโครงการถนนไร้ฝุ่น     ผอ.ทชจ.พล เป็นประธานเปิดหน่วยบริการประชนชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 53    

โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ฉ2ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


1.                   ความเป็นมาของโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ฉ2 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เป็นโครงการสนับสนุนด้านการพัฒนาด้านการจราจรในเขตเมือง ตามที่จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้ เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์กลางของหน่วยงานราชการเกือบทุกกระทรวง และมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง ปัจจุบันในเขตตัวเมืองพิษณุโลกมีการจราจรหนาแน่นจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาระบบ จราจรและขนส่งในเขตเมืองให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น

2.         ลักษณะโครงการ

เริ่ม ต้นโครงการ จากถนนธรรมบูชา (บริเวณ กม.ที่ 1+150) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน คสล.หมู่บ้านจัดสรร ถึง กม.ที่ 0+200 ตัดผ่านทางทิศตะวันออก จนถึง กม.ที่ 0+800 ผ่านทุ่งนา ตัดข้ามคลองโคกช้าง และถนนดินคันคลอง จากนั้นตัดผ่านทุ่งนา ผ่านถนนลูกรัง ถนน คสล. และตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (บริเวณ กม.ที่ 2+200) จากนั้นตัดผ่านทุ่งนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านลำน้ำสาธารณะ ผ่านทุ่งนา ไปสิ้นสุดโครงการ บริเวณ กม.ที่ 9+690 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (บริเวณ กม.ที่ 8+300)  รวมระยะทาง 9.690 กิโลเมตร

3.                   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

1)         เพื่อเปิดพื้นที่ปิดล้อมในเขตเมืองให้มีทางเข้า-ออกได้สะดวกขึ้น

2)         เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดจากตัวเมืองสู่นอกเมือง

3)         การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนจะสะดวกขึ้นและใช้เวลาน้อยลง

4)         ช่วยลดการใช้พลังงานน้ำมันของยวดยานในโครงการ

5)         ส่งเสริมการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต

6)         ก่อให้เกิดการขยายตัวของเมืองออกไปทางด้านตะวันออกมากขึ้น

7)         ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพิษณุโลก

4.                   วัตถุประสงค์ของโครงการ

1)       เพื่อยกระดับการคมนาคมและการขนส่งสินค้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น

2)       เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม และการขนส่งภายในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก

3)       เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของชุมชนโดยรอบทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

4)       เพื่อยกระดับมาตรฐานในการเดินทางและการขนส่งของประชาชน ให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น

5)       เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในตัวเมืองพิษณุโลก

5.         การดำเนินงาน

กรมทางหลวงชนบทได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทบุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด บริษัท พี.วี.เอส.95 คอลซัลแต้นซ์ จำกัด และบริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น แบ่งกรอบงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) งานสำรวจเบื้องต้นและการคัดเลือกรูปแบบ และ 2) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ

6.         การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การ ดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในงานสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ฉ2 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก มีหลักการสำคัญ ในการให้ข้อมูลข่าวสารต่อกลุ่มเป้าหมายโดยยึดหลักความโปร่งใส และความต่อเนื่องของข้อมูลข่าวสาร โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กร หน่วยงาน มีส่วนร่วมและเกิดความเข้าใจ ยอมรับโครงการ ซึ่งกำหนดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

 

 

กิจกรรม

วัตถุประสงค์/การดำเนินงาน

ช่วงเวลาดำเนินการ

สถานที่จัดประชุม

1.   การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)

·    นำเสนอรายละเอียดโครงการ ขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ

·    รับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน หน่วยงาน ต่อโครงการ

10 มีนาคม 2553

 ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

2.   การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ประชุมกลุ่มย่อย)

·    นำเสนอรูปแบบถนนเบื้องต้น

·    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

·    รับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน เพื่อนำผลมาประกอบการออกแบบ

19-20 มีนาคม 2553

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข

3.   การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)

·    นำเสนอแนวเส้นทางถนนโครงการ รูปแบบถนน

·    นำเสนอผลกระทบและมาตรการลดผลกระทบ

·    รับฟังความคิดเห็นและนำผลมาทบทวน ปรับปรุงแบบให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปัญหา

5 เมษายน 2553

ห้องประชุมวังพิกุล 1,2

โรงแรมอมรินทร์ลากูน

  ถนนสาย ฉ 2 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก (1)     ถนนสาย ฉ 2 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก (2)